Privacyverklaring ExtraExpertise

Wij zijn er van overtuigd dat de bescherming van uw persoonlijke gegevens van essentieel belang is. Indien wij jouw persoonsgegevens verwerken, doen we dat dan ook in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 ( hierna de ‘AVG’) en de daarvan afgeleide wetgeving.

1. Gegevens, onderneming en website

Extraexpertise.be is een website en activiteit van de besloten vennootschap CREATIVE GEEKS (ondernemingsnummer: 0751.972.308 ), aanbieder van een online platform welke geregistreerde gebruikers in staat stelt overkoepelende bedrijfsactiviteiten met betrekking tot zelfstandige professionals te kunnen gebruiken en in contact kunnen komen met andere professionals en/of bedrijven door opdrachten te plaatsen en/of te reageren Voor vragen over onze privacyclausule kan je steeds contact opnemen met ons emailadres: privacy@extraexpertise.be

Wet bescherming persoonsgegevens

Extraexpertise.be gaat zorgvuldig om met gegevens van gebruikers en bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Extraexpertise.be houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens en deze gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen.

3. Klantgegevens

In het kader van de dienstverlening legt Extraexpertise.be gebruikergegevens vast in een beveiligde omgeving. Tenzij anders aangegeven, worden uw gegevens niet verstrekt aan derden. Het is echter mogelijk dat Extraexpertise.be gehouden is bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Extraexpertise.be zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd verzoek van degene aan wie de gegevens moeten worden verstrekt. Extraexpertise.be gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst en/of het verlenen van overige diensten.

4. Bezoekgegevens en cookies

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Daardoor kan Extraexpertise.be de inrichting van de website optimaliseren. Opdrachten.be maakt bij het aanbieden van haar diensten tevens gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Extraexpertise.be maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden alleen gebruikt om het gebruik van de site te optimaliseren.

5. Doel van gegevensverzameling en -verwerking

Extraexpertise.be verzamelt en verwerkt gegevens om haar dienstverlening mogelijk te maken. Wanneer u zich aanmeldt voor diensten van Extraexpertise.be worden waarheidsgetrouwe persoonsgegevens van u verwacht. Extraexpertise.be zal die gegevens uitsluitend gebruiken voor het betreffende doel (waaronder begrepen de bedrijfsvoering van Extraexpertise.be, de communicatie rond de activiteit, voorstellen van relevante en van geverifieerde partners afkomstige producten en diensten, het uitvoeren van de activiteit, facturering en financiële verantwoording, wettelijke bewaarplicht en dergelijke). Wanneer u berichten plaatst op een openbaar gedeelte van Extraexpertise.be en daarbij uw gegevens openbaar maakt, is dit is uw eigen verantwoordelijkheid.

6. Links met andere websites

Als u een externe link volgt waarmee u de website verlaat en op een andere website terechtkomt, dient u te beseffen dat Extraexpertise.be geen controle en invloed meer heeft over de inhoud van die andere website. Extraexpertise.be aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor die inhoud, tenzij Extraexpertise.be er daadwerkelijk van op de hoogte was dat de inhoud van die andere website onrechtmatig was. In zulke gevallen zal Extraexpertise.be die link onderzoeken en indien nodig blokkeren. De voorwaarden en privacy verklaringen van dergelijke gelinkte websites kunnen afwijken van de voorwaarden en de privacy verklaring die voor de website van Extraexpertise.be geldt. Extraexpertise.be raadt u aan ook deze te lezen, zodat u inzicht krijgt in hoe zij informatie die op u betrekking heeft verzamelen, gebruiken en delen.

7. Beveiliginggegevens

Extraexpertise.be respecteert de privacy van iedere geregistreerde gebruiker en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Extraexpertise.be. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Extraexpertise.be, voor zover dat in hun functie noodzakelijk is. Een medewerker kan bij uitbreiding ook een geverifieerde partner zijn die relevante en geverifieerde communicatie voert voor de doelgroep van Extraexpertise.be. Extraexpertise.be spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Extraexpertise.be is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via onrechtmatige programma’s of bestanden verspreide virussen of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Extraexpertise.be.

8. Algemene voorwaarden

Extraexpertise.be hanteert Algemene Voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met Extraexpertise.be evenals het gebruik van/bezoek aan de website. U kunt deze voorwaarden inzien, printen en downloaden via de link op de website.

9. Toepasselijk recht

Op deze website en privacy verklaring is Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit of in verband met deze privacy verklaring zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Mechelen. Indien anderstalige versies van de privacy verklaring discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend. Als u nog vragen heeft over het privacybeleid van Extraexpertise.be, neemt u dan contact op met het op de website vermelde contactadres.

10. Misbruik

Wanneer er naar het oordeel van Extraexpertise.be sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van de faciliteiten van de website, dan kan Extraexpertise.be bepaalde ip-nummers, gebruikers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, is Extraexpertise.be gerechtigd de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kan Extraexpertise.be pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u, een ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende, eindverantwoordelijke of dergelijke, of om aangifte te kunnen doen dan wel u in een gerechtelijke procedure te kunnen aanspreken.

Extraexpertise.be behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy verklaring. Check daarom regelmatig de website voor een update.